Nápověda programu PE Builder (v3)      Czech  (Translated by Craft, www.craftcom.net) (verze překladu 319_240106)

Formát souboru pluginu


 1. Úvod
 2. Vytvoření pluginu
 3. Sekce PEBuilder
 4. Sekce WinntDirectories
 5. Sekce SourceDisksFiles
 6. Sekce SourceDisksFolders
 7. Sekce Software.AddReg
 8. Sekce Software.DelReg
 9. Sekce SetupReg.AddReg
 10. Sekce Default.AddReg
 11. Sekce Default.DelReg
 12. Sekce AddLine
 13. Sekce DelLine
 14. Sekce SetValue
 15. Sekce Append
 16. Proměnné

Úvod

Tento návod Vám má pomoci při vytváření nebo modifikovaní pluginů pro program PE Builder. Hlavním .inf souborem programu PE Builder je soubor pebuilder.inf. Prosíme Vás, neupravujte tento soubor! Jestli chcete něco změnit, použijte na to raději nový soubor s pluginem. Všechny pluginy jsou umístěny v adresáři plugin. Každý soubor .inf v tomto adresáři (a nejen v něm), který obsahuje sekci "pebuilder" je považován za platný plugin programu PE Builder. Jestli chcete některý plugin vypnout/zapnout, použijte tlačítko Povolit/Zakázat.

Vytvoření pluginu

Soubor s pluginem ve formátu .inf musí být ASCII souborem, nesmí používat kódování Unicode. Řádky začínající ";" (středníkem) jsou ignorovány (např. v případě komentářů).

Každý soubor s pluginem by měl začínat takto:
; PE Builder v3 plug-in INF file
; Created by Bart Lagerweij
; http://www.nu2.nu/pebuilder/
;
; Krátká poznámka, popis pluginu ...

[Version]
Signature= "$Windows NT$"

[PEBuilder]
Name="NázevPluginu"
Enable=0
Help="pehelp.htm"
Prosím nezapomeňte na to, že musíte vložit také část [Version] Signature= "$Windows NT$". Jinak by funkce programu PE Builder nemohla otevřít soubor .inf. Pro přidání dalších sekcí do souboru s pluginem, čtěte dále...

Sekce PEBuilder

Jestliže vytváříte plugin, jeho .inf soubor musí obsahovat sekci [PEBuilder]!
NameNázev pluginu
EnableStav pluginu (zapnutý/vypnutý)
0 - Vypnutý
1 - Zapnutý
HelpNázev souboru, který obsahuje nápovědu k pluginu. Může to být textový soubor, html-, doc-, pdf-, nebo jakýkoliv jiný typ souboru. PE Builder používá funkci ShellExecute(), která otevře dokument v předvoleném programu.
ConfigNázev konfiguračního souboru.

Sekce WinntDirectories

Sekce WinntDirectories musí být vytvořena podle vzoru:
directoryID=dirname[, attribute]

přičemž platí, že...
directoryIDje identifikačním číslem adresáře (označované také jako ID)
V souboru .inf se dají použít proměnné 'a'-'z' pro dynamické prideľování čísla...
dirnameje názvem adresáře. Jestli název obsahuje mezery, dejte ho do "uvozovek".
attributenumerická hodnota udávající zapnutí/vypnutí funkce
Hodnota:
1 = Vždy vytvořit tento adresář (i v případě že bude prázdný)
2 = Z výstupních souborů vytvořit adresář mimo hlavního adresáře (teda ne v adresáři \i386)
Hodnoty je možné mezi sebou vzájemně kombinovat...
Jestli nezadáte žádnou hodnotu, předvolená hodnota bude 0.

Příklad:
[WinntDirectories]
; Vždy vytvořit podadresář v hlavním adresáři s názvem "Bart"
a="Bart",3
; Vytvořit podadresář v hlavním adresáři s názvem "Project\Bart\Source"
b="Project\Bart\Source",3
; Vytvořit podadresář s názvem "extra\files" v adresáři i386
c="extra\files",1

Zde je seznam (nejčastěji používaných) ID čísel adresářů:
IDAdresářPoznámka
30000[root]Hlavní výstupní adresář programu PE Builder
1\SystemRoot (na CD je to např. adresář \i386 folder, na disku to bývá adresář \minint)
2system32
3system32\config
4system32\drivers
5system
17system32\drivers\etc
20inf
21Help
22Fonts
24msagent\intl
52msagent
124WinSxS
125WinSxS\Manifests
252WinSxS\Policies

Program PE Builder používá identifikační čísla adresářů, začínajících od čísla 30000. Jestli je ident. číslo 30000 už používané pro hlavní výstupní adresář, čísla 30001 a výše jsou dynamicky přidělované programem PE Builder.

Sekce SourceDisksFiles

SourceDisksFiles[.build]
Tato sekce sa používá pro kopírování souborů. Jestliže přidáte za název sekce číslo verze, bude tato sekce použita pouze v případě, pokud má zdrojové médium stejné číslo verze.

BuildVerzia
2600Windows XP
3790Server 2003


Sekce SourceDisksFiles musí být vytvořená podle vzoru:
filename=directoryID[, filenameRenamed][, attribute]

přičemž platí, že...
filenameje názvem toho souboru, který je určený na zkopírování.
directoryIDje číslem cílového adresáře. Prohlídněte si také Sekci WinntDirectories, jestli potřebujete získat seznam ident. čísel standardních adresářů systému Windows.
filenameRenamedje novým názvem souboru, který se použije jak bude potřebné soubor přejmenovat.
attributeje numerická hodnota zapnutí/vypnutí některých funkcí
Hodnota:
1 = se používá pro kontrolu pluginu. Konkrétně ji využívá funkce pluginCheck(). Před zadáním této hodnoty se přesvědčte, že zadaný soubor určitě existuje a je umístěný ve stejném adresáři jako .inf soubor.
2 = nedekomprimovat soubor.
4 = pouze zkopírovat soubor, jestli existuje. Neupozorňovat, jestli soubor neexistuje.
Jestliže nezadáte žádnou jinou hodnotu, použije se předvolená hodnota 0.

Sekce SourceDisksFolders

SourceDisksFolders[.build]

Tato sekce sa používá na kopírovaní celých adresářů a souborů. Sekce SourceDisksFolders musí být vytvořená podle vzoru:
sourcepath=directoryID

pričemž platí, že...
sourcepathje zdrojovou cestou/adresářem, ze kterého se bude kopírovat. Toto je přesná kopie adresáře, nic se nedekomprimuje nebo extrahuje!
directoryIDje číslem cílového adresáře. Prohlídněte si také sekci WinntDirectories, jestli potřebujete seznam ident. čísel standardních adresářů systému Windows.

Příklad:
[WinntDirectories]
a="Programs\openoffice",2

[SourceDisksFolders]
; když je v adresáři s pluginy umístěný také podadresář openoffice
openoffice=a

[SourceDisksFolders]
; když je podresář openoffice umístěný na disku c:\
c:\openoffice=a

Sekce Software.AddReg

Software.AddReg[.build]

Slouží pro přidání registračních klíčů do větve registru "Software". Tato sekce musí být vytvořená podle vzoru:
regType, regKey, regValue, regData

přičemž platí, že...
regTypeurčuje typ nebo informaci, která se uloží do registrů jako hodnota. Tento parametr může mít jednu z následujících hodnot:
0x0, (REG_NONE) = vytvořit pouze klíč, né hodnotu
0x1, (REG_SZ) = příkaz (string)
0x2, (REG_EXPAND_SZ) příkaz (s variabilními referencemi prostředí)
0x3, (REG_BINARY) binární data
0x4, (REG_DWORD) 32-bitové číslo
0x7, (REG_MULTI_SZ) vícenásobné příkazy
* Poznámka: regType musí vždy začínat hodnotou "0x" (s malými písmeny)!
regKeyzadá název klíče jako příkaz.
regValuezadá název hodnoty jako příkaz.
regDataaktuální data.

Příklad:
0x1, "Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts", "Tahoma (TrueType)","TAHOMA.TTF"
0x2, "Control Panel\desktop", "WallPaper", "%systemroot%\system32\nu2.bmp"
0x3, "ControlSet001\Control\TimeZoneInformation", "DaylightStart",\
	00,00,04,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
0x4, "ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\DCI", "Timeout", 0x7
0x7, "ControlSet001\Services\VgaSave\Device0", "InstalledDisplayDrivers","vga", "framebuf", "vga256", "vga64k"

Sekce SetupReg.AddReg

SetupReg.AddReg[.build]

Slouží pro přidání registračních klíčů do větve registru "SetupReg.hiv". Syntaxe je stejná, jako v sekci Software.AddReg

Sekce Default.AddReg

Default.AddReg[.build]

Slouží pro přidání registračních klíčů do větve registru "Default". Syntaxe je stejná, jako v sekci Software.AddReg

Sekce Software.DelReg

Software.DelReg[.build]

Slouží pro vymazání registračních klíčů z větve registru "Software". Tato sekce musí být vytvořená podle vzoru: regKey[, regValue]

přičemž platí, že...
regKeyurčuje název klíče (zahrnutím všech jeho hodnot), který se jako příkaz vymaže.
regValueurčuje název hodnoty, která se jako příkaz vymaže.

Sekce Default.DelReg

Default.DelReg[.build]

Slouží pro vymazání registračních klíčů z větve registru "Default". Syntaxe je stejná, jako v sekci Software.DelReg

Sekce AddLine

AddLine[.build]

Přidává linky do sekce. Linky v této sekci musí být vytvořené podle vzoru:
Filename,Section,StringToAdd

přičemž platí, že...
Filenameje názvem toho souboru, který se přidá do linky.
Sectionje název sekce.
LineToAddje linkou/příkazem na přidání.

Příklad:
"netmscli.inf", "MSClient.DelReg", "HKLM, Software\Microsoft\Rpc\SecurityService, 9"

Sekce DelLine

DelLine[.build]

Vymazává linky ze souboru. Linky v této sekci musí být vytvořené podle vzoru:
Filename,Section,StringToDel

přičemž platí, že...
Filenameje názvem toho souboru, který se přidá do linky.
Sectionje název sekce.
StringToDelje linkou, která se vymaže. Jestli linku neurčíte přesně, smažou se všechny linky, začínající slovy StringToDel.

Příklad:
"netmscli.inf", "MSClient.Browser.AddReg", "HKR, Parameters, MaintainServerList,"

Sekce SetValue

SetValue[.build]

Zapíše hodnotu do souboru. Linky v této sekci musí být vytvořené podle vzoru:
Filename,Section,Key,Value

přičemž platí, že...
Filenameje názvem toho souboru, který se dosadí do hodnoty.
Sectionje název sekce.
Keyje klíčem, kterému se daná hodnota přiřadí.
Valuedata.

Příklad:
"netmscli.inf", "Alerter_Service_Inst", "StartType", "3"

Jestli chcete odstranit klíč, vyplňte části Filename,Section,Key
Jestli chcete odstranit celou sekci, vyplňte části Filename,Section

Sekce Append

Append[.build]

Připojí soubor k jinému souboru. Řádky v této sekci musí být vytvořené podle vzoru:
Filename,FilenameToAppend

přičemž platí, že...
Filenameje názvem toho souboru, ke kterému se připojí data.
FilenameToAppendje názvem toho souboru, který obsahuje data, které se budou připojovat.

Příklad:
nu2menu.xml, penero_nu2menu.xml

Proměnné

Většina políček s příkazem v souboru s pluginem, může obsahovat speciální proměnné programu PE-Builder:
Syntax: @proměnná@

kde...
variablerozbalí do...
ProgramNázev programu použitého na sestavení (předvolené je PE-Builder)
VersionVerze sestavovacího programu
IsoFilePlná cesta a název k .ISO obrazu
OutDirPlná cesta a název k výstupnímu adresáři
SourcePathPlná cesta ke zdrojovému adresáři
PluginDirPlná cesta k aktuálnímu adresáři s pluginem
PluginFilePlná cesta a název souboru v aktuálním adresáři s pluginem
LanguageAktuálně používaný jazyk
VerboseKonverzační mód (0 - vypnutý, 1 - zapnutý)
BuildČíslo verze systému Windows (2600 = XP, 3790 = Server 2003)

Příklad:
[SourceDisksFiles]
program.exe=2,,3
lang\@language@.lng=2,,3

Kde se soubor lang\@language@.lng rozbalí do lang\german.lng (po výběru německého jazyka).PE Builder Copyright (c) 2002-2007 Bart Lagerweij. Všechny práva vyhrazeny.